Privacy statement DLG Supply Chain Solutions B.V.

Zeer ruime ervaring

DLG Executive Search is begin 2007 opgericht door drie partners die al meer dan 25 jaar in het bedrijfsleven werkzaam zijn. Bij hun werkzaamheden worden zij ondersteund door het officemanagement en een team van (re)searchers.

Wie kiest voor DLG Executive Search kiest voor ‘Brabantse gemoedelijkheid’ met ‘Randstedelijke drive’. Deze optimale mix van karaktereigenschappen zorgt ervoor dat wij al jaren achtereen kwalitatief werk leveren binnen de Benelux met zeer veel tevreden opdrachtgevers en kandidaten.

Wij zijn een bemiddelingsbureau met een focus op executive search, interim-management en DLG loopbaanbegeleiding & Outplacement. Met onze brede bedrijfs- en vakkennis en gespecialiseerde consultants zijn wij al sinds 2007 vooruitstrevend in het bijeenbrengen van opdrachtgevers en kandidaten. Dankzij onze uitgebreide mensenkennis en persoonlijke aanpak zijn wij in staat relaties op te bouwen waar iedereen in kan groeien.

Executive searching is sterk aan verandering onderhevig. Bijvoorbeeld door de ontwikkelingen binnen social media die nieuwe search-technieken met zich meebrengen. DLG Executive Search ziet het als haar taak de nieuwe ontwikkelingen te omarmen zonder daarbij de ethiek uit het oog te verliezen. Hiervoor hebben wij een aantal uitgangspunten gedefinieerd die onze werkwijze typeert.

 • Dynamic Profiling: Via onze goed doordachte checklists ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij het scherp krijgen van het gewenste functieprofiel. En omdat het profiel nu eenmaal geen statisch gegeven is kan gedurende het searchproces de profielschets in overleg met de opdrachtgever worden aangepast.
 • Testinstrumenten: DLG hanteert geen standaard testinstrumenten. Afhankelijk van de aard van de functie maken wij, indien nodig, een keuze uit één van onze acht betrouwbare en valide testinstrumenten.
 • Geavanceerd CRM systeem: DLG Executive Search kan putten uit een uitgebreid en op maat toegesneden klanten- en kandidaten-database, die het matchingproces aanzienlijk versnelt.
 • Precision Searching: Onze search consultants zoeken en vinden kandidaten aan de hand van de vijf meest essentiële functie-eisen.

De wereld waarin wij leven wordt steeds transparanter. DLG Executive Search waardeert en stimuleert die transparantie. Zonder voorbij te gaan aan de benodigde discretie binnen het selectieproces. Met altijd een hoge kwaliteitsgarantie aan onze opdrachtgevers

Voor welke doelen verwerken wij gegevens?
Onze belangrijkste gegevensverwerkingen dienen in beginsel allemaal dezelfde einddoelen: werving, selectie en bemiddeling. Daarnaast verwerken wij gegevens ten behoeve van onze administratie en om aan wettelijke plichten te voldoen. Hieronder volgt een korte opsomming van de doelen waarvoor wij gegevens verwerken:

 • Het werven van kandidaten.
 • Het bemiddelen van kandidaten.
 • Het verrichten van dienstverlening aan opdrachtgevers.
 • Ter verbetering en waarborging van onze dienstverlening.
 • Het voldoen aan wettelijke plichten.

Welke gegevens verwerken wij?
Afhankelijk van de bron, grondslag, omstandigheden en het relevantieoordeel van onze consultants kunnen wij verschillende gegevens van u verwerken in uw profiel, waaronder:

 • NAW-gegevens.
 • Contactgegevens waaronder e-mail en telefoonnummer.
 • Sociale media, foto(s) en overige media.
 • Gegevens om aan wettelijke plichten te voldoen zoals identiteitsbewijs en bankgegevens.
 • CV en overige gegevens om geschiktheid te beoordelen zoals werkervaring, opleiding(en), motivatie(s) en assessment(s).
 • Een bemiddelingsdossier met onder andere correspondentie, gespreksverslagen, e.d.
 • Overige vrijwillig verstrekte of relevante gegevens.

Op grond waarvan verwerken wij gegevens?
De grondslag van onze verwerkingen is grotendeels afhankelijk van het doel. Zo verwerken wij gegevens ten behoeve van werving op grond van ons gerechtvaardigd belang, maar vindt selectie en bemiddeling plaats op grond van toestemming. In overige gevallen is de verwerking nodig om te voldoen aan onze wettelijke plichten.

 • Wij beheren voor iedere (mogelijke) kandidaat een wervingsprofiel en een bemiddelingsdossier. Deze verwerken wij op grond van ons gerechtvaardigd belang, namelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • Gegevens die wij hebben ten behoeve van selectie, bemiddeling of overige gegevens die vrijwillig zijn verstrekt worden verwerkt op grond van toestemming.
 • Zodra uw toestemming is verstreken of ingetrokken zal het bemiddelingsdossier gearchiveerd worden in ons gerechtvaardigd belang. Hierbij horen de uitkomst van eventueel doorlopen bemiddelingsprocedure(s), onze correspondentie en vergelijkbare gegevens van objectief belang. Dit doen wij om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

 • Voor gegevens verkregen met toestemming is de bewaartermijn gelijk aan de duur van de toestemming.
 • Voor overige gegevens en (wervings)profielen afkomstig uit openbare bronnen hebben wij geen tijdsbeperking maar een relevantie- en actualiteitsbeperking.
  - Relevantie wordt bepaald aan de hand van de vraag of wij u (nog) een geschikte kandidaat vinden voor bemiddeling.
  - Actualiteit wordt bepaald aan de hand van de vraag of de gegevens nog juist en volledig zijn op basis van de bron.
 • Voor gearchiveerde gegevens geldt een automatische opslagbeperking van maximaal 5 jaar.
 • Voor gegevens nodig om aan wettelijke plichten te voldoen is de termijn gelijk aan de wet.
 • Voor alle overige gegevens is de bewaartermijn gelijk aan de duur van de toestemming.

Met wie delen wij gegevens?
In beginsel delen wij uw gegevens nooit met derde partijen zonder uw toestemming. Uiteraard is het wel nodig om gegevens te delen in het kader van bijvoorbeeld een bemiddelings- of sollicitatieprocedure, in welk geval wij altijd voorafgaand uw toestemming zullen vragen. Ook kan het nodig zijn uw gegevens te (doen) verwerken door een derde dienstverlener als noodzakelijk onderdeel van onze bedrijfsvoering, zoals in het geval van onze databank en beheerders van onze systemen. In het geval van dergelijke (onder)verwerkers dragen wij er vanzelfsprekend altijd zorg voor dat deze zorgvuldig omgaan met uw gegevens. ls laatste kan het zijn dat wij uw gegevens moeten delen in het kader van een wettelijke plicht of op aanwijzing van de daartoe bevoegde instantie(s), in welk geval wij altijd conform onze wettelijke plicht(en) zullen handelen.

Ons cookiebeleid
Onze website gebruikt cookies om middels Google Analytics bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van onze website en dienstverlening. Dit houdt in dat Google een (klein) bestand op uw computer plaatst en/of aanpast om uw bezoek te volgen en in haar systemen te combineren en analyseren. Deze cookies kunnen mogelijk verzonden worden naar servers in het buitenland. Cookies zijn niet verplicht voor uw bezoek of het functioneren van onze website. Indien u dit wenst kunt u middels uw browserinstellingen het plaatsen van cookies tegengaan of de reeds geplaatste cookies verwijderen. Uiteraard kunt u ook het gebruik van uw gegevens door zowel Google als Youtube in enige mate beheren bij deze dienstverleners zelf.

Uw rechten onder de AVG
Onder de AVG heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen waartoe u een verzoek kunt indienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Voor alle verzoeken geldt dat zij bij ons ingediend worden per E-mail. Wij zullen ons best doen uw verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand te beantwoorden. Zie hieronder voor welke rechten u een verzoek kunt indienen.

Het recht van vergetelheid
Indien u wenst de gegevens die wij van u hebben door ons te laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen bij onze FG. Vermeld in dit verzoek uw gegevens ter identificatie, welke reden u heeft voor verwijdering en (indien van toepassing) welke gegevens u wilt laten verwijderen. Wij zullen vervolgens ook eventuele ontvangers van deze gegevens van dit verzoek op de hoogte stellen.
Let op: niet alle gegevens kunnen of zullen voor elke reden worden verwijderd of beperkt.

Het recht van beperking
In plaats van het wissen van uw gegevens kunt u ons ook verzoeken de verwerking daarvan te beperken. Ook hiervoor kunt u een verzoek indien onder vermelding van uw gegevens, de grondslag en de gewenste vorm van beperking.
Let op: de mogelijkheden tot beperking zijn begrensd.

Het recht van bezwaar
Indien u wenst dat wij in het geheel ophouden uw gegevens te verwerken (met uitzonderingen zoals toestemming daargelaten) dan kunt u bezwaar bij ons indienen. Wij zullen dan niet langer uw gegevens verzamelen of verwerken, ook niet op grond van ons gerechtvaardigd belang.
Let op: er kan niet tegen elke verwerking bezwaar worden gemaakt.

Het recht van inzage
U heeft recht om altijd bij ons na te gaan welke gegevens wij van u verwerken. Indien u dit wenst leggen wij dan op verzoek uit welke gegevens wij van u hebben en welke verwerkingen daarmee plaatsvinden. Mocht u daar prijs op stellen dan kunt u ook een kopie van deze gegevens opvragen.
Let op: sommige gegevens (zoals persoonlijke notities) zijn uitgesloten van deze verzoeken op grond van de rechten en vrijheden van onze eigen werknemers.

Het recht van overdraagbaarheid
U heeft het recht de gegevens die wij van u hebben over de (doen) dragen. Indien u gebruik wilt maken van uw recht op overdraagbaarheid kunt u van ons een uittreksel uit onze databank ontvangen met daarin alle gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunnen wij ook op verzoek naar een door u opgegeven derde partij verzenden.
Let op: sommige gegevens (zoals persoonlijke notities) zijn uitgesloten van deze verzoeken op grond van de rechten en vrijheden van onze eigen werknemers.

Het recht van rectificatie of aanvulling
Mochten de gegevens die wij van u hebben onjuist of onvolledig zijn kunt u deze altijd op verzoek laten aanpassen of aanvullen. Voeg aan een dergelijk verzoek de gegevens toe die u wilt laten aanpassen en een korte indicatie van de aanpassingen die u wilt zien.

Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming
Om erop toe te zien dat wij zoveel mogelijk in overeenstemming met de wet handelen en ons te helpen de grootst mogelijke zorg te dragen voor uw gegevens hebben wij een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Mocht u vragen hebben over ons gegevensbeleid of gebruik willen maken van uw rechten onder de AVG kunt u altijd contact opnemen met onze FG.

Voor verzoeken en contact met onze FG kunt u direct een e-mail sturen naar: info@dlgsearch.eu

Klacht indienen
Indien u het niet eens bent met een van onze besluiten of een klacht wilt indienen over onze gegevensverwerking kunt u contact opnemen met de daarvoor geldende toezichthouder. De contactgegevens vindt u hieronder.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefoonnummer 088 – 1805 250.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onder voorbehoud van wijzigingen, laatste update: mei 2018